Kosár

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A jelen nyilatkozat (továbbiakban: „Nyilatkozat”) a www.bergepek.hu – GFV INVEST KFT (székhely: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 42., Gépkölcsönző: 4150 Püspökladány, Szent István 1.; adószám: 27074086-2-09, tel.: +36 70 307 10 53 e-mail: bergepek@gmail.com; a továbbiakban:”www.bergepek.hu ”képviseli: Balogh Ferenc ügyvezető) (továbbiakban: „Adatkezelő”) által kezelt, az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvételhez, illetve az Adatkezelő által működtetett webáruházban történő vásárláshoz szükséges személyes adatok védelmével kapcsolatos politikát, gyakorlatot és kötelezettségvállalásokat tartalmazza.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Nyilatkozat tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat. Az esetlegesen módosított Nyilatkozat haladéktalanul közzétételre kerül az Adatkezelő honlapján, felhívva a figyelmet a szövegmódosításra.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik személyeknek nem adjuk át (ide nem értve az Adatkezelő webáruházában vásárolt termék kiszállításában közreműködő futárszolgálatot), nyilvánosságra nem hozzuk , (ide nem értve a nyereményjáték győztese személyének nevét), és azokat csak az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosításával kapcsolatosan, illetve az Adatkezelővel elektronikus kommunikációt lehetővé tévő eszközzel kötött adásvételi szerződés, azaz webáruházban történő vásárlás teljesítése érdekében, a szükséges mértékben és ideig, az alábbiakban következőkben ismertetett céllal használjuk fel. A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban, valamint a sorsoláson való részvétel biztosítása, a nyertes személy értesítése és személyének azonosítása, valamint a nyertes személyének (nevének) nyilvánosságra hozatala. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli addig, amíg az az adatkezelés célja miatt az szükséges.
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak tartalma megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybena személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (továbbiakban: „AvtvInfotv.”) rögzítettekkel.
Általános adatkezelési elvek:
1. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2. Az adatkezelés minden esetben önkéntes; személyes adatai kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt nyereményjáték teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő által működtetett webáruházon keresztül történő vásárlás teljesítése érdekében, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott, kifejezett hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékhoz kapcsolódó játékszabályzat feltételeinek elfogadásával, illetve az Adatkezelő online vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek elfogadásával adnak meg.
3. Az Adatkezelő az érintett által a regisztrációs adatlapon, illetve webáruházban történő vásárlás esetén az online felületen megadott adatokat számítógépes nyilvántartásba veszi, számítógépes nyilvántartásában rögzíti, illetve tárolja. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik.
4. Az Adatkezelő a tevékenysége során technikai és szervezési intézkedésekkel, a technika állása szerint elvárható korszerű biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
5. Az Adatkezelő az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
6. Az Adatkezelő által kezelt adatokat csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő webáruházában vásárolt termék kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkavállalói ismerhetik meg, akiket a munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
7. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés addig tart, ameddig az Adatkezelő által szervezett és lebonyolított nyereményjáték be nem fejeződik, illetve az online vásárlás teljesítése meg nem történik. Az Adatkezelő webáruházában regisztrált vevőként bejelentkezett érintettek adatainak kezelése addig tart, amíg az érintett nem jelzi az Adatkezelőnek, hogy nem kíván több hírlevelet kapni az Adatkezelőtől.. Az adatkezelés céljának megszűnésekor az Adatkezelő a személyes adatokat visszaállíthatatlan módon törli a nyilvántartásából. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
8. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek bármikor lehetőségük van tájékoztatást kérni személyes adataik kezeléséről, az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, módosítani, a hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az AvtvInfotv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő a beérkezett adatkezelésre vonatkozó visszavonási, módosítási igényeket 8 munkanapon belül teljesíti.
9. Bármikor kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása. Az adatok törlésére akkor is sor kerül, ha:
• az adatok kezelése jogellenes;
• az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Amennyiben az adatok törlésére kerül sor, úgy az Adatkezelő visszaállíthatatlan módon megsemmisíti a rendelkezésére bocsátott, illetve a rendelkezésére álló adatokat.
10. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozását az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, úgy Ön annak közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
11. Ha a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdés, észrevétel merülne fel, az Adatkezelő a jelen Nyilatkozat elején megadott elérhetőségeink bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.
12. Kérelem estén az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
13. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthetően írásban, vagy elektronikus úton adja meg.
Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politika az Adatkezelővel szerződött , a jótállási szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekre vonatkozik.
Püspökladány, 2019. szeptember 24.
GFV INVEST KFT
Ügyfélszolgálat

Kövess minket Facebookon

Bérgépek