Kosár

A gépkölcsönző pontosan azt a megoldást nyújtja,
amire egyszeri munka esetén szüksége van.

OLCSÓ ✔︎  IGÉNYES ✔︎  MEGBÍZHATÓ ✔︎ 

Egy gépkölcsönző lehetővé teszi bárki számára, hogy professzionális eszközöket használjon anélkül, hogy azt meg kellene vásárolnia. Így lehetőség van a silány eszközök elkerülésére, viszont jóval takarékosabb megoldás egy professzionális gép megvásárlásánál. Ennél ideálisabb lehetőséget el sem lehetne képzelni. Gépkölcsönző igénybevételével takarékosan kiváló eszközöket használhatunk, amit minőségi munkánk eredménye igazol.

Válasszon egy termékkategóriát!
Válasszon egy dátumot!
Válasszon egy dátumot!
funyirotraktor
Fűnyíró traktor kölcsönzés
15000 Ft/nap
Einhell_kompresszor
Kompresszor kölcsönzés
5000 Ft/nap
hikoki_dh28pcy2
Fúrókalapács kölcsönzés | 3 J
5000 Ft/nap
dewalt_bontokalapacs
Vésőkalapács kölcsönzés | 35 J
8000 Ft/nap
MAKITA_HM1501
Bontókalapács kölcsönzés | SDS hex | 48,1 J
8000 Ft/nap
BOSCH_GSH_11_VC
Vésőgép kölcsönzés | SDS max | 23 J
7000 Ft/nap
BOSCH_GSH_27_VC
Bontókalapács kölcsönzés | SDS hex | 62 J
10000 Ft/nap
Makita_hm1307c
Bontókalapács kölcsönzés | SDS hex | 30 J
7000 Ft/nap
MAKITA_HR4002
Vésőgép kölcsönzés | vésővel
5000 Ft/nap
MAKITA_9565CVR
Elektromos sarokcsiszoló kölcsönzés
5000 Ft/nap
Dewalt_keresztlezer
Keresztlézer kölcsönzés
4000 Ft/nap
BOSCH_GOL_32_D
Optikai szintező kölcsönzés
4000 Ft/nap
További Információk
Bérleti szerződés megkötéséhez szükséges iratok:

Magánszemély esetén:

 • érvényes személyi igazolvány
 • érvényes lakcímkártya
 • saját névre szóló utolsó havi közüzemi számla
 • esetenként kezes irataival

 

Cég esetén:

 • érvényes cégkivonat vagy érvényes aláírási címpéldány
 • céges bélyegző
 • kezes saját irataival
 • hitelt érdemlő irat, ami igazolja hogy a bérlő a céghez tartozik (munkaszerződés)
Bérleti Szerződés

 

Bérleti tárgy:
Gyári száma:            
Nyilvántartási száma:

 

 1.  Ezen szerződés alapján a Gépkölcsönző (Th: 4150 Püspökladány, Szent István u. 1., Szh: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 42. Balogh Ferenc Tibor E.V.) továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő továbbiakban:Bérlő                                                                  
  Bérlő neve:                    
  Bérlő lakcíme:            
  Személyi ig. száma:       
  időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat.A Bérbeadó által a bérbeadás tárgyát képező eszközök, azok tartozékai új, vagy újszerű, ill. rendszeresen karbantartott, kifogástalan műszaki állapotban, működőképes (kipróbált) állapotban kerülnek átadásra, melyeket a Bérlő aláírásával kifejezetten elismer, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

 2. A Bérbeadó az eszköz/eszközök és azok tartozékai átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök és azok tartozékai hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet a Bérlőnek. A kaució összegét a felek jelen szerződésben rögzítik, annak átvételét a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával igazolja. A kauciót a Bérbeadó jogosult visszatartani, amennyiben a bérleti jogviszony tárgya meghibásodott, vagy működésképtelen állapotban szolgáltatja vissza azt. Kisebb (a helyszínen egyértelműen megállapítható és felbecsülhető javítási költségű) meghibásodás esetén a felbecsült javítási költség levonásra kerül a kaucióból, a kaució ezen összeggel csökkentetten kerül visszafizetésre. Nagyobb (a helyszínen egyértelműen meg nem állapítható és fel nem becsülhető javítási költségű) meghibásodások, a rongálásból, ill. szakszerűtlen használatból, tárolásból, szállításból vagy túlterhelésből eredő károk esetén a Bérbeadó jogosult a teljes kaució összegét visszatartani mindaddig, ameddig a külső szerviztől érkező javítási ajánlat szerint meg nem tudja határozni a kár pontos összegét. A Bérbeadó kötelezettsége a javítási ajánlatot haladéktalanul megkérni, annak megérkezése után a Bérlőt haladéktalanul tájékoztatni. A Bérlő részére minden esetben a bérleti jogviszony tárgyának visszaszállítását követő 5 munkanapon belül javítási számla kerül kiállításra, melynek összegével csökkentetten kerül a kaució visszafizetésre. Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítási költségeket, felmerült károkat, vagy a bérleti jogviszony tárgya véglegesen használhatatlan állapotúvá vált, ill. megsemmisült, a kaución felül fizetendő összegről jelen szerződésben foglalt feltételek szerint számlát állít ki a Bérbeadó, melyben foglaltak megfizetésére a Bérlő köteles. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a számla befogadására, fizetési határidőben rögzített teljesítésére.

 3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett bérleti díj, javítási- és takarítási költség, a véglegesen használhatatlanná vált eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára, ill. a vissza nem szolgáltatott eszköz mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára tekintetében a Bérbeadó a fizetési késedelemtől számított 8 napon belül annak behajtása érdekében jogi eljárást kezdeményez. Kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét a Bérbeadó, hogy a készülék bármely okból történő vissza nem szolgáltatása esetén a Bérbeadó egy ugyanolyan típusú, új készülék katalógusárára (beszerzési árára) tart igényt, nem pedig a vissza nem szolgáltatott készülék bérleti szerződés létrejöttekori értékére.A bérleti idő 24 órás egységekben kerül meghatározásra, félnapi, óránkénti bérlésre nincs lehetőség. A bérleti idő kezdete a bérlet tárgyának jelen szerződésbe foglalt átvétele a Bérlő által. A Bérleti szerződésben meghatározott lejárati időpontig a fent meghatározott bérleti díj fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételére van lehetőség díjmentesen. Az ezt követő, de 4 órát meg nem haladó késedelem esetén újabb félnapi, 4 órát meghaladó késedelem esetén teljes napidíjat jogosult a Bérbeadó felszámítani. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket és azok tartozékait maradéktalanul, üzemképes, tiszta állapotban a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

 1. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségeinek közhiteles nyilvántartásból történő ellenőrzésére és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérbeadó jogosult továbbá a Bérlőszemélyi azonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról fénymásolatot készíteni. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek –ide nem értve a hivatalos szerveket – nem adja ki.

 1. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A Bérlő a bérlet tárgyát a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja. A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérlet tárgyának a Bérbeadó részére történő haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni.

 2. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet, azt csak és kizárólag a Bérbeadó jogosult javítani/ javíttatni, szervizelni. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.

 3. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérlet tárgyát a bérbeadó felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terheli.

 4. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:

  • Ha a Bérlő a jelen bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam lejáratakor a Bérbeadó fenti elérhetőségein nem jelzi a bérleti jogviszony meghosszabbításának szándékát.

  • Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.

  • Ha más körülményekből a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

 5. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki lett oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatót kapott, melyet a szerződés aláírásával igazol. Jelen szerződés aláírásával a Bérlő kijelenit hogy a bérleti tárgyat kizárólag a saját felelősségére használja.

 6. A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet tárgyával a Bérlő rendelkezni nem jogosult, így különösen az másra át nem ruházható, el nem idegeníthető, meg nem terhelhető.

 7. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Püspökladányi Járásbíróság a kizárólagos illetékes.Lejárat: 2018………………………

Jelen szerződés kettő számozott oldalból és bérleti jogviszony létrejöttének elválaszthatatlan részét képező mellékletekből áll.

Püspökladány, ……………………………………

 

BÉRBEADÓ                                                                           BÉRLŐ

Mellékletek, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képzik:

 • Okmányokról készült fénymásolat
 • Közüzemi számla másolat

Címünk:
Bocskai 5.
4150 Püspökladány,

Email: bergepek@gmail.com

Tel: (06) 70 307 10 53

Nyitvatartás:

Hétfő—Péntek: 08:00–16:00
Szombat: 08:00–12:00

Bérgépek